Kevyttä kenttätyötä


Toimitusketjun kehittäminen koneohjauksen ja paikannuksen avulla

Featured image

Operatiivinen johtaja Perttu Aunola, Fifth Element

Vuotuinen GNSS Summit (Global Navigation Satellite System) pidettiin 1.3 – 3.3. Munchenissa. Tapahtuman järjestäjät olivat onnistuneet kokoamaan korkean profiilin alustuksia globaalien paikannusjärjestelmien kehittäjiltä ja hyödyntäjiltä. Erityisen kiinnostava oli maa- ja metsätalouteen liittyvä paneelikeskustelu.

Maataloudessa ollaan koneohjauksessa metsäpuolta pidemmällä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että maataloudessa koneen ohjaamiseen liittyvä päätöksenteko on suoraviivaisempaa ja olosuhteet paikannuksen kannalta paremmat. Tavoitteet ovat molemmilla puolilla samat eli pyritään parantamaan koneellisen työn tuottavuutta ja toimimaan resurssitehokkaasti sään ja maaperän vaihdellessa.

Pinnalla on mm. mixed fleet –optimointi, jossa toimitusketjun eri koneita ja konemerkkejä tarkastellaan pilvipalveluiden kautta yhtenä kokonaisuutena.  Pilveen kerätään bigdataa laitteista ja olosuhteista antureilla, käyttäjien syötteistä ja koneiden automaatioväylistä.

Maatalouspuolella toimitusketjun integrointi ja dataan perustuva päätöksenteko näkyy mm.  koneohjatussa istutuksessa, lannoituksessa ja maaperän anturoinnissa.   Maatalouden sovellukset ovat pitkällä, hyvänä esimerkkinä automaattiohjatut traktorit, joissa automaatio hoitaa ajamisen ja kuljettajalle jää kaluston operaattorin rooli.

Samat isot teknologiatrendit ajavat kehitystä: pilvipalvelut, toiminnasta kertyvän bigdatan hyödyntäminen ja esineiden internet (IOT, Internet of Things) mm. antureiden osalta.

Munich Satellite Navigation Summit

Metsätehon toimitusjohtaja Heikki Pajuoja edusti tapahtumassa suomalaisia toimijoita. Merkille pantavaa oli, että muutoin Pohjoismaat eivät olleet edustettuina tapahtumassa. Pajuoja nosti omassa puheenvuorossaan esille joukkoistamisen merkityksen bigdatan yhtenä lähdeaineistona. Suomessa on metsäpuolen pilvipalvelualustat valmiina, datan hallintaa on viety eteenpäin Forest bigdata -hankkeessa ja toimijat tekevät aktiivista yhteistyötä. Tämä antaa uskoa siihen, että suomalainen metsäklusteri voi säilyttää kärkipaikan metsätuotteiden toimitusketjun kehittämisessä myös seuraavat kymmenen vuotta.

Mainokset

Trukkien reittioptimoinnista tehokuutta varastonhallintaan

Posted in Logistiikka,Opinnäytetyö,Paikkatieto,Varastonhallinta Kirjoittanut Kevyttä kenttätyötä : 10/11/2015
Tags: , , ,
Software Engineer Tuikku Anttila

Software Engineer Tuikku Anttila

Tein tietotekniikkaopintoihini liittyvän diplomityöni trukkien reittioptimoinnista. Aihe liittyy hyvin erityisosaamisalaani eli paikkatietoon ja siinä oli sopivasti algoritmeja pureskeltavaksi. Lisäksi uskoimme, että tutkimuksen lopputuloksesta olisi hyötyä asiakkaillemme.

Työ alkoi varastonhallinnan perusteiden opiskelulla. Tämän jälkeen perehdyin reititysalgoritmeihin, erityisesti reititykseen varastoissa. Tarkentui, että ongelma oli ajoneuvon reititysongelma, tarkalleen ottaen ajoneuvon reititysongelma noudoin ja viennein (Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery). Koska tehtäviä tulee lisää koko ajan, ongelma on dynaaminen.

Aloitin tutkimuksen keksityllä varastodatalla. Toteutin pienen demon, jota kävimme esittelemässä asiakkaalla ja saimme sieltä todellista aineistoa tutkimukseen: varaston kartan ja listan toteutuneista trukkitöistä kuukauden ajalta. Näiden avulla laadin varsinaisen optimointisovelluksen.

Koska reititysongelmat ovat niin tutkittuja, kokonaan oman algoritmin toteuttaminen ei olisi ollut järkevää. Valitsin työkaluksi jspritin (https://github.com/jsprit/jsprit), joka vaikutti laadukkaalta ja ylläpidetyltä.

Jspritin avulla laadin tapahtumapohjaisen simulaation aiheesta. Tapahtumapohjaisessa simulaatiossa järjestelmä mallinnetaan sarjana diskreettejä tapahtumia. Jokainen tapahtuma muuttaa järjestelmän tilaa. Tässä simulaatiossa tapahtumana oli trukin tehtävän valmistuminen. Kun tällainen tapahtuma ilmeni, laskettiin uudet reitit trukeille.

Tämän simulaation lisäksi laadin myös yksinkertaisemman ohjelman, joka palautti vain yhden tehtävän kerrallaan. Reititysongelman sijaan laskettiin siis vain, mikä vapaana olevista tehtävistä oli lähinnä trukin nykyistä sijaintia. Matkaa ei pystytty lyhentämään aivan yhtä paljon kuin kokonaisia reittejä laskettaessa, mutta laskenta sujui nopeammin. Tämä oli tosin odotettavissakin siitä syystä, että kokonaisten reittien laskennassa parasta tulosta haettiin iteroimalla, yksi tehtävä kerrallaan laskettaessa ei. Kokonaisten reittien laskennassa muodostettiin ensin yksi toimiva ratkaisu, joka sen jälkeen rikottiin, sijoitettiin tehtävät reitille eri järjestykseen ja tutkittiin, onko uusi ratkaisu parempi. Tätä toistettiin tietty määrä kertoja. Yksi tehtävä kerrallaan laskettaessa palautettiin vain suoraan lähin tehtävä.

Tulokset optimoiduista reiteistä olivat lupaavia. Optimoidut reitit lyhensivät ajomatkaa noin 7-11 % verrattuna alkuperäisestä aineistosta arvioituun ajomatkaan, 7 prosenttia mikäli huomioitiin vain yksi tehtävä kerrallaan, ja 11 prosenttia, jos muodostettiin kokonaisia reittejä.

Optimointia on mahdollista kehittää vielä pidemmälle. Simulaatiota voisi esimerkiksi kehittää päivittämään reittejä, kun uusia tehtäviä saapuu. Tällöin ajomatkaa voitaisiin entisestään lyhentää. Lisäksi haluaisin kokeilla ennustaa seuraavien tehtävien sijainteja sellaisissa tapauksissa, kun tehtäväjono on tyhjä ja trukit joutuvat odottamaan. Trukit voisivat tällöin siirtyä valmiiksi alueelle, jonne todennäköisesti on tulossa tehtäviä.

Vaikka kehitysehdotuksia tulee mieleen paljon (mikä toisaalta osoittaa, että oppimista on  tapahtunut), olen tyytyväinen työhön. Erityisen motivoivaa on, että pääsin hyödyntämään työn aikana  harjoiteltua simulointia myöhemminkin. Tehtävien optimoinnissa riittää pohtimista.

 

Software Engineer Tuikku Anttila toimii Fifth Elementissä GIS-asiantuntijana. Hän on työn ohella opiskellut tietotekniikkaa Aalto-yliopistossa ja valmistui diplomi-insinööriksi syksyllä 2015. Diplomityössään hän tutki trukkien reittioptimointia varastossa.

Opinnäytetyöni LogForcen mahdollisuuksista Ruotsissa

Posted in Metsäteollisuus,Opinnäytetyö Kirjoittanut Kevyttä kenttätyötä : 16/06/2015

LogForce MATALARESOLUUTIOINEN (20), 150 x 225 (blogikoko)Logistiikkainsinööriopintoihini liittyvässä opinnäytetyössä selvitin LogForce™ -ohjelmistopalvelun käyttömahdollisuutta Ruotsissa. Aihe oli mielenkiintoinen, sillä siinä pystyin yhdistämään olemassa olevan osaamiseni metsäalalta, kiinnostukseni uuteen teknologiaan, sekä käytännön osaamiseni LogForce™ -ohjelmistopalvelusta. Ennen kaikkea sain mahdollisuuden tutustua suomalaisiin ja ruotsalaisiin kuljetus-, IT- ja metsäalan asiantuntijoihin, sekä oppia uutta.

Suomen ja Ruotsin ainespuukuljetuksissa on paljon yhteneväisyyksiä. Esimerkkinä autokuljetus, joka on molemmissa maissa yleisin ainespuun kaukokuljetusmuoto. Myös molempien maiden puunhankinnan osa-alueet ovat lähes yhtenevät.

Yksi olennaisimmista Ruotsin puunhankinnan erityispiirteistä on se, että lähes kaikki Ruotsin maksuperusteisesta puutavaranmittauksesta tapahtuu puolueettoman puutavaranmittausyhdistyksen VMF (Virkesmätningsföreningar) toimesta. Eli kaikki puukauppoihin, mittaukseen ja kuljetukseen liittyvä tieto kulkee puutavaranmittausyhdistysten toimintaa koordinoivan VIOL-tietojärjestelmän (Virke On Line) kautta.

Puutavaran kuljetusjärjestelmät ovat tehostaneet etenkin kaukokuljetuksia sekä Suomessa että Ruotsissa. LogForce™ -ohjelmistopalvelun käyttöönotto Ruotsissa toisi positiivisia muutoksia ruotsalaisten ainespuukuljetusten toimintatapoihin. LogForce toisi lisäksi enemmän toiminnallisia etuja sekä kuljetusyrittäjälle että toimeksiantajalle Ruotsissa käytössä oleviin kuljetusjärjestelmiin verrattuna. Uusi palvelu lisäisi myös Ruotsin puunkuljetustoiminnan jatkokehitysmahdollisuuksia.

 

Blogipostauksen on kirjoittanut Tiina Laitinen, joka on juuri valmistunut logistiikkainsinööriksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 

Opinnäytetyöni LogForcesta

Metsätalousinsinööriopiskelija Teemu Aalto, TAMK

Metsätalousinsinööriopiskelija Teemu Aalto, TAMK

Pääsin tekemään opinnäytetyöni Fifth Elementille. Tein haastattelututkimuksen, jonka avulla Fifth Element halusi lisätä ymmärrystään metsäalan kuljetusyrittäjien liiketoiminnan haasteista. Haastattelin kuljetusyrittäjiä, jotka käyttävät LogForcea työssään. LogForce on Fifth Elementin kehittämä ohjelmistopalvelu, jonka avulla kuljetusyrittäjät voivat suunnitella kuljetuksensa itse ja kuljettajat raportoida kuljetukset.

Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kuljetusyrittäjien päivittäisestä liiketoiminnasta, ja siten huomioida paremmin heidän tarpeensa LogForcen tuotekehityksessä. Tutkimuksen kohde rajattiin LogForcen uutena markkinoille tuomiin työkaluihin, joilla kuljetusyrittäjät pystyvät suunnittelemaan kuljettajien toimintaa, kuljettajat omaa toimintaansa ja puuta on mahdollista ajaa useammalle kuljetuksenantajalle.

Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta ohjelmiston kehittämisestä. Kaikki tämä oli minulle hyvin uutta. Siitä huolimatta pääsin hommaan hyvin nopeasti sisälle, koska Fifth Elementin asiantuntijat antoivat minulle kattavan ohjeistuksen ja opastuksen. Haastatteluista saatiin kattava aineisto LogForcen kehittämiseksi.

Työn edetessä huomasin, että suurin osa kehitystarpeista on ratkaistavissa useammalla kuin yhdellä tavalla. Parhaat ratkaisut ovat niitä, jotka toteutuvat pienillä muutoksilla ohjelmistoon ja vähentävät muutoksien tarvetta muihin osa-alueisiin. Esimerkiksi suunnittelusovelluksen vapaita kuormia ehdotettiin yhdistettäväksi tilauskohtaisesti yhden palkin alle. Tämä lyhentäisi vapaiden kuormien listaa ja parantaisi sen toimivuutta kuljetusyrittäjän näkökulmasta. Tarvittaessa palkin voisi avata, kuin kansion, tarkastellakseen sen sisältöä yksityiskohtaisemmin. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten ohjelmiston kehittäminen voi helpottaa liiketoimintaa ja vähentää muutosten tarvetta käyttäjien toimintamalleihin.

Se tämän opinnäytetyön tarkoitus oikeastaan oli: kartoittaa kehitystarpeita ja tarjota yksinkertaisia ratkaisuja haluttujen vaikutusten saavuttamiseksi.

Metsäteollisuuden muutos mahdollistaa menestyksen

Featured image

Operatiivinen johtaja Perttu Aunola, Fifth Element

Schnitger Corporationin blogissa heidän pääanalyytikkonsa Monica Schnitger kirjoitti 10.3.2015 heti Trimblen Fifth Element –kaupan julkistamisen jälkeen:

I wasn’t aware of Fifth Element before today, but am told that the company sprang up out of the need for forestry companies to systematize working practices, automate and then put into the cloud for more ready accessibility in remote forestry sites. It’s another proof point of how mobile technology and location-based information can transform even very traditional businesses.”

Monica Schnitger on oivaltanut hienosti, mistä hommassa on kyse. Perinteisessä teollisuudessa  liiketoiminnan volyymit tuotannossa ja logistiikassa ovat valtavia. Muutoksen voi saada aikaan pienelläkin momentilla oikein kohdistettuna, jolloin toimialan systeemisen muutoksen vaikutukset vaikkapa työn tuottavuuden nostamisessa ovat merkittävät.  Meille muutos tarkoittaa toimitusketjun ravistelua tietoon perustuvalla johtamisella. Teknologioina pilvi, sijaintitieto ja mobiliteetti ovat rakennuspalikoita. Vipuvartena toimii yrittäjyyteen pohjautuva toimintamallimuutos.

Digilen toimitusjohtajan Reijo Paajanen ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen professori Matti Pohjola kiteyttivät HS:n pääkirjoitussivun kolumnissaan maaliskuussa näin: ”Tulevaisuudessa menestyvät parhaiten ne yritykset ja yhteisöt, jotka osaavat yhdistää ihmiset, tietotekniikan alustat, tehokkaat toimintatavat ja globaalin liiketoiminnan.”.

Me uskomme, että tehokkaat toimintavat edellyttävät tiedon läpinäkyvyyttä ja ihmisistä lähtevää yrittäjyyttä. Tässä on metsäteollisuusklusterin toimijoilla mahdollisuus globaaleihin menestystarinoihin.

Karin terveiset Lapin Metsätalouspäiviltä

Posted in Logistiikka,Metsäteollisuus,Mobiiliratkaisut Kirjoittanut Kevyttä kenttätyötä : 18/02/2015
Tags: , , ,
Product Manager Kari Peltonen, Fifth Element

Product Manager Kari Peltonen, Fifth Element

Saimme kutsun tulla kertomaan LogForcesta ja WoodForcesta helmikuun alussa järjestettäville Lapin Metsätalouspäiville. Molemmat palvelut ovat viime aikoina herättäneet huomattavan paljon kiinnostusta, joten kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin tulee kohtuullisen usein. Lyhyen pohdinnan jälkeen (Levi=helmikuu+säätila+hiihtäminen) ilmoitin Fifth Elementin halukkuudesta osallistua tilaisuuteen.

Ensimmäinen yllätys itselleni ilmeni jo ennen tilaisuutta, kun järjestäjiltä tuli seminaarin ennakkovalmisteluohjeita. Niistä ilmeni, että paikalle odotettiin noin 400 osallistujaa ja puhujalistakin oli melko nimekäs, mukaanlukien maatalousministeri ja Metsähallituksen pääjohtaja. Tuli hieman paineita esitysmateriaalin suhteen.

Tiedustelin minua kentältä hakemaan saapuneelta järjestäjien edustajalta onko tällainen seminaari järjestetty useinkin. Tämä on 57. kerta, vastasi kaveri. Ja minä kun luulin olevani kokenut ja kaikkitietävä metsäalan ammattilainen. It-alalla näköjään oppii aina jotain uutta.

Seminaarin toinen päivä eli perjantai painottui metsäalan yrittäjyyteen teemalla ”Metsäalan yrittäjyys palvelun tilaajan ja tarjoajan näkökulmasta”. Aiheet kohdistuivat hyvinkin lähelle Fifth Elementin tarjoamia palveluita. Alustajina oli lisäkseni mm. Jussi Laurila Suomen metsäkeskuksesta aiheella ”Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun” sekä Koneyrittäjien liiton puheenjohtaja Asko Piirainen, jonka kertoi näkemyksensä millainen on ”Tulevaisuuden metsäalan koneyrittäjä”.

Omassa esityksessäni ” WoodForcen ja LogForcen tuomat muutokset urakoinnin toimintaympäristöön” pyrin avaamaan kuulijoille, mitä tarkoittaa sovellusten muuttuminen palvelupohjaisiksi ja mitä muutoksia se tuo mukanaan yrittäjille ja työntilaajille.

Alustajien lisäksi seminaarissa kuultiin yrittäjien ns. kommenttipuheenvuorot. Omaa esitystäni kommentoi kuljetusyrittäjä Harri Siikaluoma. Minulla ei etukäteen ollut minkäänlaista käsitystä siitä, mitä oli odotettavissa. Olikin harvinaisen iloinen yllätys, kun Harri aloitti oman puheenvuoronsa: ”Olemme olleet tähän LogForceen erittäin tyytyväisiä”. Koko hänen kommentistaan saattoi aistia sen, että tässä oli yrittäjä, joka oli ymmärtänyt mistä LogForcessa on perimmiltään kyse. Nimittäin auttaa yrittäjää hänen oman liiketoimintansa kehittämisessä vastaamaan tulevaisuuden haasteita.

Koneyrittäjien puheenvuoroissa esiintyi sana WoodForce kohtuullisen usein eli heillä on kovat odotukset tulevaa palvelua kohtaan. Tässä meillä Fifth Elemettinä on näytön paikka. Meidän on pidettävä huolta siitä, että palvelu täyttää ja jopa ylittää yrittäjien odotukset. Kaikin keinoin on pyrittävä mm. siihen, että käyttöönotto tapahtuu huomattavasti kivuttomammin kuin LogForcessa. Tämän hetken tilanne LogForcessa sekä käyttäjiltä tuleva positiivinen palaute osoittaa, että tyytyväiset yrittäjät ovat palvelun parhaita markkinoijia.

Metsäala kulkee edellä yrittäjyyden muutostrendissä

COO Perttu Aunola, Fifth Element Oy

COO Perttu Aunola, Fifth Element Oy

Tulevaisuuden tutkija, professori Markku Vilenius kertoi 31.12. ilmestyneessä Helsingin Sanomissa kolme kiinnostavinta muutostrendiä: älykkäät energiajärjestelmät, yrittäjyyden yhteiskunta ja biovoiman aikakausi.

Kolahti: meidän tekeminenhän on aivan muutoksen ytimessä!

Yrittäjyyden yhteiskunta on erinomaisen hyvä termi meidänkin käyttämän imuohjautuvuuden tilalle. Toimitusketjun toimintamalleja ravistellaan yrittäjävetoiseksi tuottavuuden nostamiseksi.

Metsäalalla tämän muutostrendin ytimeen osuvat LogForce- ja WoodForce-tuotteemme avaavat uusia mahdollisuuksia kasvuun tähtääville kuljetus- ja koneyrittäjille. Niiden myötä metsäalan kuljetus- ja koneyrittäjät voivat toimia entistä itsenäisemmin ja malli kannustaa oman yrityksen kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Meille on tärkeää, että palveluidemme avulla yrittäjä voi tehokkaasti suunnitella toimintaansa ja toimia sujuvasti useamman asiakkaan kanssa samalla järjestelmällä. Yhtälailla on tärkeää, että työntekijällä on autossaan tai metsäkoneessaan työtään tukevat ohjelmistot, joilla voi myös suunnitella työpäiväänsä.

Koneyrittäjäliiton julkaiseman tiedon mukaan Suomessa on 1000 metsäalan koneyrittäjää. Valtaosa yrityksistä on vielä pieniä muutaman koneen yrityksiä, mutta joukkoon mahtuu myös suurempia yrityksiä.  Edelläkävijät toimivat myös Suomen rajojen ulkopuolella ja myrskytuhoja on käyty urakoimassa Ruotsissa ja Keski-Euroopassa

Koneellinen korjuu ja puunkuljetus ovat suomalaista erityisosaamista parhaimmillaan. Voisiko metsäalan yrittäjyydestä olla laajemminkin vientituotteeksi?

SAP Gateway – SAP kännykässäsi

Posted in SAP Kirjoittanut Kevyttä kenttätyötä : 10/11/2014
Tags: , , , , , , , , ,
Key Account Manager Sami Vesterinen, Fifth Element

Key Account Manager Sami Vesterinen, Fifth Element

SAP:in toiminnanohjaukseen kytkeytyvät mobiiliratkaisut eivät sinällään ole uusi asia. Jos ajatellaan esimerkiksi liikkuvan työn ja logistiikan tarpeita, SAP on tarjonnut niihin erilaisia vaihtoehtoja. Lisäksi lukuisat alan toimijat ovat tuotteistaneet omia alustojaan ja ratkaisujaan.

Usein lopputuloksena on ollut erilaisia suljettujen teknologioiden ratkaisuja, jotka vaativat kyseiseen tuotteeseen liittyvää erikoisosaamista. Monet ratkaisut perustuvat online-käyttöliittymään mobiilisovelluksessa, mikä edellyttää katkeamatonta verkkoyhteyttä välipalvelimelle. Sovellusten käytettävyys on usein jättänyt toivomisen varaa.

Voisiko SAP:iin kytkeytyviä mobiilisovelluksia tehdä helpommin? Ja paremmin – aidosti loppukäyttäjän näkökulmasta?

Nyt se näyttäisi olevan mahdollista. Ja se onnistuu ilman rakettitiedettä, mysteerisiä alustoja tai muita kommervenkkejä, SAP:n omilla työkaluilla ja kustannustehokkaasti toteutettuna.

Ratkaisun avain on SAP Gateway. Se on ollut markkinoilla jo muutaman vuoden, mutta nyt SAP Fiori –valmissovellusten ja SAP Mobile Platform 3.0:n myötä se on saanut uuden merkityksen SAP:n mobiiliarkkitehtuurissa.

Seuraavassa on selvennetty kunkin järjestelmän roolia:

SAP Gateway:n voi ajatella olevan portti SAP:n prosesseihin ja liiketoimintatietoon. Asia kirkastuu parhaiten käytännön esimerkin avulla, joka on Fifth Elementille läheisestä varastomaailmasta. Gateway:n avulla jokin SAP:n transaktio, tässä tapauksessa tavaranvastaanotto (monille tuttu MIGO), julkaistaan avoimina web-palveluina SAP:sta Gateway:n kautta. Mobiilisovellus puolestaan kutsuu näitä palveluita hakeakseen tavaran vastaanottoon liittyvät ostotilaukset ja muut tiedot. Kun saapuvat tavarat on varaston vastaanotossa tarkistettu ja kirjattu ostosopimuksille tai saapuvalle toimitukselle, mobiilisovellus lähettää vastaanottotiedot samoihin rajapintoihin Gatewaylle. Sen jälkeen ne kirjautuvat varastosaldoille ja ovat seuraavaksi valmiina vaikkapa hyllyttämistä varten SAP-järjestelmään.

Enää ei siis tarvita välikirjanpitoa kynällä ja paperilla ja tietojen päivittämistä SAP-järjestelmään PC:n ja SAPGUI:n äärestä. Kaikki sujuu sutjakkaasti mobiilipäätteellä työn ohessa ja reaaliajassa. Ja vaikkapa työntekijän omalla älypuhelimella tai tablet-tietokoneella.

SAP Mobile Platform:in (SMP 3.0) voi ajatella olevan laajennus SAP:n mobiliteettiin. Sitä tarvitaan Gateway:n lisäksi, kun vaikkapa jonkun talon ulkopuolisen käyttäjän pitää päästä tietoturvallisesti mobiilisovelluksellaan käsiksi yrityksen tietoihin. Sitä voidaan hyödyntää myös, jos päätelaitteita halutaan valvoa etähallinnalla, tai vastaanottoprosessiin liittyy vaikkapa ulkopuolisen laadunhallintajärjestelmän asioita. Tällöin SMP toimii integraatioalustavana SAP Gateway:n palveluille ja ulkopuolisille liitynnöille.

Fiori-sovellukset puolestaan ovat SAP:n kehittämiä web-valmissovelluksia erilaisiin käyttötapauksiin ja erilaisille päätelaitteille, mm. HR:ään, taloushallintoon, tuotantoon, hankintaan ja myyntiin. Erityinen huomio on yhdenmukaisessa käyttöliittymässä ja käyttökokemuksessa. Fiori-sovelluksetkin käyttävät SAP Gateway:tä, ja jos Fiori-sovelluksiin tarvitaan esim. offline-käyttömahdollisuus, tarvitaan SAP Mobile Platform.

Lopputulemana tästä kaikesta on, ainakin tällaisen mobiilikehittäjän, kuten Fifth Elementin näkökulmasta, että näyttää erittäin lupaavalta. Kehitystiimimme sanoin: ”Tämä on ihan parasta, mitä on nähty tähän saakka”.

Käytettävyydestä tuli karttapalveluiden kilpailuvaltti

CTO Timo Mulju, Fifth Element Oy

CTO Timo Mulju, Fifth Element Oy

UX Matters! Keep it simple! Usability first! Käytettävyysmantraa on hoettu kohta vuosikymmen. Been there, seen that.

User Experience eli käyttökokemus ei ole enää kilpailuvaltti vaan vaatimus kaikille ohjelmistotaloille. Eikä puhuta vain käytettävyysanalytiikasta tai minimoiduista klikkausmääristä; ohjelmiston ulkonäöllä alkaa olla todella suuri merkitys. Kun tuijotat päivästä toiseen näyttöä, on merkitystä sillä onko värimaailma harmoninen, kuinka fontit ja typografia palvelevat informatiivisuutta ja kuinka intuitiivisia käyttöliittymän eri komponentit ovat. Sovelluksen pitää houkutella käyttämään itseään.

Kun hyödynnetään paikkatietoa ja karttoja sovelluksissa, karttakanvaasi vie usein ison osan näytöstä. Karttapohjaisessa suunnittelussa tai tilannekuvassa kartta on jopa keskeisin käyttöliittymäelementti. Jostain syystä suomalaiset karttamateriaalit näyttävät silti olevan vuodelta miekka ja kypärä.

Kartografinen vaikutelma on monesti kuin autoilijan tiekartta tai armeijan peruskartta olisi vain siirretty sovellukseen, mikä on ohjelmistokäytössä suorastaan päätä särkevää.  Myös aineistojen kallis hinnoittelu on hidastanut kartta-aineistojen hyödyntämistä. Google on kyllä tuonut kartat kaikkien käyttöön, mutta yritysten sisäisessä käytössä sekin maksaa ja on käytettävissä vain online-sovelluksissa. Googlen kartat ovat lisäksi yleispiirteisiä eivätkä tarkkuudeltaan riitä kaikkien yritysten tarpeisiin.

Maanmittauslaitos muutti valtakunnan tarkimman lähtödatan ilmaiseksi vuonna 2012, mikä mahdollisti omien kartta-aineistojen tuottamisen järkevillä kustannuksilla. Tämä avasi aivan uusia mahdollisuuksia hyödyntää paikkatietoa.

Paikkatietoasiantuntijamme pysähtyivätkin miettimään miten kartta-aineistot voisivat auttaa erilaisten yritysten työnohjaustarpeita ja loivat sen perusteella uusia kartografisia ilmeitä ja aineistoja. Totesimme, että aineistot voidaan optimoida tiettyyn tarpeeseen, ja sen voi tehdä selkeästi ja tyylikkäästi. Esimerkkinä vaikka kuljetustoimialalle soveltuva aineisto tai puunkorjuun suunnitteluun optimoitu aineisto. Tai paikkatietoaineisto, jossa ilmakuvalle on yhdistetty osoitekartan tiestö ja keskeiset maastoelementit.

Kartta-aineistojen hyödyntäminen on siis nykyään yrityksille helppoa ja niitä voi hankkia joko suorakäyttöpalveluna tai aineistotoimituksena. Kartta-aineiston ulkoasuakin voi hioa ja brändätä lähes rajattomasti. Paikkatiedon hyödyntämisen viimeisetkin esteet eli kallis hinnoittelu ja hankala käytettävyys ovat nyt historiaa. Vain mielikuvitus on rajana ideoitaessa täysin uuden maailman kartta-aineistoja.

 


 

Location Business Forum 7.5.2014

Finnish Location Information Cluster (FLIC) järjestää keskiviikkona 7.5.2014 Location Business Forum -tapahtuman ravintola Sipulin Talvipuutarhassa Helsingissä.   Myös Fifth Element on mukana – toivottavasti näemme siellä!
http://flic.fi/

Location Business Forum

Kevään tulosta ja vähän muustakin

Posted in Metsäteollisuus,SAP Kirjoittanut Kevyttä kenttätyötä : 25/02/2014
Tags: , , , , ,
CEO Jukka Sonninen Fifth Element Oy

CEO Jukka Sonninen Fifth Element Oy

Vanha sanalasku ennustaa muuttolintujen saapumisesta, kuinka lähellä kesää ollaan: ”Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta…” Taisi mennä tässä kohden hiukan pieleen, koska ensimmäiset kiurut nähtiin täällä Suomessa jo toissapäivänä (23.2).

Mutta ei kannata herra Kiurun olla huolissaan, ei tässä ennustaa ole osanneet muutkaan. Se kun ei ole helppo laji.

Allekirjoittanut kuvitteli yritysten aloittavan businessprosessiensa mobilisoinnin jo vuosituhannen alussa. Paikkatiedon ja SaaS -palveluiden hyödyntäminen mobiilisti piti alkaa jo vuosia sitten. Aika vähän on kuitenkaan tapahtunut. Fifth Element asetteli askelmerkkinsä siten, että ponnistus tapahtui kaksi metriä liian aikaisin.

Ei niin huonoa, ettei hyvääkin. Onpahan nyt harjoiteltu ja pääsimme (koko maailmassa) aivan ensimmäisten joukossa rakentamaan liiketoimintakriittisiä pilvipalveluita, jotka merkittävällä tavalla hyödyttävät kaikkia mukanaolijoita. Metsäteollisuudelle rakentamaamme puunkuljettamisen pilvipalvelua (LogForce™) käyttää tänä päivänä yli puolet Suomen puunkuljettajista. Myöhemmin tänä vuonna käyttöönotettava pilvipalvelu (WoodForce™) huolehtii puun korjuusta ja metsän parantamisesta, sen käyttäjinä Suomessa tulee olemaan yli 5000 metsätyöntekijää.

Hienointa koko jutussa on toimialan dynamiikan muutos, jossa kaikki voittavat. Metsätyöntekijät, kuljettajat, metsäalan yrittäjät voivat kaikki suunnitella omat tekemisensä entistä fiksummin. Metsäyhtiöt säästävät kustannuksissaan ja kykenevät hyödyntämään kumppaniverkostoaan uudella tavalla. Meille kaikille muille uuden palvelun käyttöönotto näkyy päivittäin esimerkiksi liikenteessä, jossa tyhjien puurekkojen määrä vähenee päivä päivältä. Aika hieno juttu.

Takaisin kevään tuloon. Itse pidän varmoina kevään merkkeinä helmikuun alun Helsingin venemessuja ja maaliskuun  SAP Innovation Forumia. Sehän muuten on jo ensi viikolla (5.3). Kuulin juuri että osallistujia tapahtumaan on tulossa yli 600. Tulehan sinäkin! Olisi mukava päästä jutuille.

Seuraava sivu »

%d bloggers like this: